X
تبلیغات
مجتمع فنی
رایتلتاریخ : چهارشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1394 | 16:24 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)

دانلود جزوه طراحی اجزا 2 دکتر عباس رهی از دانشگاه شهید بهشتی ویرایش دوم

امروز با ویرایش دوم جزوه طراحی اجزا ۲ دکتر عباس رهی در خدمت شما کاربران خوب مکانیک ایران هستیم. این جزوه تنظیم بهار ۹۴ بوده و توسط خود آقای دکتر برای استفاده عموم به ما سپرده شده است. جزوه قدیمی تر دکتر رهی (تنطیم پاییز ۸۷) نیز در سایت موجود است.

جزوه ی پیش رو در ۶ فصل به صورت زیر تنطیم کردیده:

 • ﯾﺎدآوری :  ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎی ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﺎ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ
 • ﻓﺼﻞ اول : ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی ﺗﻤﺎس ﻏﻠﺘﺸﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ SKF
 1. ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎی ﺗﻤﺎس ﻏﻠﺘﺸﯽ
 2. اﻧﻮاع ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎل ﺑﺮﯾﻨﮓ
 3. اﻧﻮاع روﻟﺮﺑﺮﯾﻨﮓ ها
 4. ﻋﻤﺮ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن
 5. ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﻨﺎﻣیکی
 6. ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺎﺘ ﺗ ﯿﮑﯽ
 7. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎدل
 8. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ معادل برای یاتاقانهای D.G.B.B ( بر اﺳﺎس ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ SKF)
 9. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎدل
 10. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎر ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺎل ﺑﺮﯾﻨﮕﻬﺎی ﺷﯿﺎر عمیق
 11. طراحی (انتخاب) یاتاقان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ SKF
 12. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن استاتیکی
 13. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن (D.G.B.B) ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ SKF
 14. اﻧﺘﺨﺎب روﻏﻦ ﺑﺎ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺑﺮ اساس SKF

 

 • ﻓﺼﻞ دوم : ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی ﻟﻐﺰﺷﯽ
 1. روانکارها (روغن های معدنی)
 2. اﻧﻮاع ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻟﻐﺰﺷﯽ
 3. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ
 4. ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﺘﺮوف
 5. روﻏﻨﮑﺎری پایدار
 6. ﺗﺌﻮری هیدرودینامیک و روغنکاری
 7. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﻫﺎی ژورنال

 

 • فصل سوم: طراحی چرخدنده ها – کلیات
 1. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ها
 2. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﺳﺎده
 3. ﻋﻤﻞ ﻣﺰدوج
 4. ﻧﺴﺒﺖ ﺗماس
 5. ﺗﺪاﺧﻞ
 6. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺮزﮔرد
 7. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺮوﯾﯽ دو ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه درﮔﯿﺮ ﺳﺎده
 8. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻠﯿکال
 9. ﻧﯿﺮوﻫﺎی وارد ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه هلیکال
 10. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺮوﯾﯽ دو ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه درﮔﯿﺮ ﻫﻠﯿﮑﺎل ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻫﺎی ﻣﻮازی
 11. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺨروطی
 12. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی وارد ﺑﻪ ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺮوطی
 13. ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﺣﻠﺰونی
 14. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﺣﻠﺰونی

 

 • ﻓﺼﻞ ﭼهارم : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻨﺶ و ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه
 1. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻨﺶ در دﻧدانه ها
 2. ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﻤﺸﯽ در ﭘﺎی دندانه
 3. اﺛﺮﻫﺎی دﯾنامیکی
 4. ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ دﻧﺪانه
 5. ﺗﻨﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻠﯿﮑال
 6. ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻨﺶ آﮔما
 7. ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺘﺤﮑﺎم آﮔما
 8. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ  I و J
 9. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧمشی J
 10. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳطح I
 11. ﺿﺮاﯾﺐ اﻻﺳتیک
 12. ﻓﺎﮐﺘﻮر دﯾﻨﺎﻣیکی
 13. ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر
 14. ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻄﺢ
 15. ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﺪازه
 16. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎر
 17. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺨتی
 18. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻨﺶ
 19. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤاد
 20. ﻓﺎﮐﺘﻮر دﻣﺎ
 21. ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮاره
 22. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ
 23. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ها
 24. ﺧﻼﺻﻪ رواﺑﻂ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﺳﺎده
 25. ﺧﻼﺻﻪ رواﺑﻂ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻠﯿﮑال
 26. ﻓﺮض ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻃﺮاﺣﯽ در ﭼﺮﺧﺪﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﻠﯿﮑال

 

 • ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠ ﻢ :  ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﻤﺎﻧﻬﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻗدرت
 1. اﺟﺰای ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت اﻧﻌﻄﺎف پذیر
 2. ﺗسمه ها
 3. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﯿﺮوﯾﯽ تسمهﻫﺎی ﺗﺨﺖ و ﮔﺮد
 4. تسمه ﻫﺎی V ﺷﮑﻞ
 5.  روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب تسمه ﻫﺎی V ﺷﮑل
 6. تسمه ﻫﺎی ﺗﺎﯾﻤﯿﻨﮓ
 7. زﻧﺠﯿﺮﻫﺎ ی غلتکی
 8. کابل های فلزی

 

 • ﻓﺼﻞ ﺸﺷ ﻢ : ﮐﻼچ، ﺗﺮﻣﺰ، ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ و ﭼﺮخ لنگر
 1. ﮐﻼﭼﻬﺎ، ترمزها ، ﮐﻮﭘﻠﯿﻨﮓ ها و ﭼﺮخ لنگر ها
 2. اﻧﻮاع ﮐﻼﭼﻬﺎ و ﺗﺮﻣﺰها
 3. ﺗﺮﻣﺰ ﻣﺨﺮوطی
 4. ﺗﺮﻣﺰ ﮐﻔﺸﮑﯽ
 5. ﺗﺮﻣﺰ ﻧﻮاری (Band Brake)
 6. ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﮐﻼچ ﺳﺎده
 7. ﺧﻮد ﻗﻔﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﺮط ﺧﻮ قفلی ﺳﯿﺴﺘﻢ
 8. ﺗﺮﻣﺰﻫﺎی ﻧﻮاری (تسمه ای)ر
پسورد تمامی فایلهای سایت www.irmec.ir میباشد.


تاریخ : جمعه 23 بهمن‌ماه سال 1394 | 10:10 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)

دانلود کتاب ترمودینامیک سنجل Cengel ویرایش هشتم

 

آخرین نسخه کتاب ترمودینامیک سنجل تا سال ۲۰۱۵ رو میتونید همین حالا از سایت مکانیک ایران دانلود کنید. در ویرایش هشتم از کتاب پرطرفدار ترمودینامیک سنجل، رویکرد نویسنده ارائه مفاهیم اصلی و اساسی علم ترمودینامیک بر پایه کاربردهای فیزیکی در دنیای واقعی میباشد.

پسورد تمامی فایلهای سایت www.irmec.ir میباشد.


تاریخ : جمعه 23 بهمن‌ماه سال 1394 | 10:05 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)

مهندسان مکانیک

 

چند تن از مهندسان مکانیک معروف که پیش از این می‌زیسته‌اند، عبارت‌اند از:

 • کارل (فردریش) بنز (۱۸۴۴-۱۹۲۹): مخترع موتورهای دیزلی و بنیان گذار موتورهای احتراق داخلی ( هم دوره با دایملر و می باخ)و سازنده اولین خودروی تجاری، مبدع پدال گاز در خودرو و سیستم جرقه زنی با استفاده از شمع و باتری، مخترع کلاچ و مکانیزم تعویض دنده، کاربراتور و رادیاتور نیز از اختراعات اوست.
 • گوتلیب ویلهلم دایملر (۱۸۳۴-۱۹۰۰): مهندس و طراح صنعتی، به همراه می باخ مخترع اولین موتور سیکلت (دوچرخه موتور دار)و پیشرو در گسترش موتورهای احتراق داخلی، پدر بزرگ موتورهای احتراق داخلی.
 • چستر کارل‌سون (۱۹۰۶-۱۹۶۸): دستگاه زیراکس از نوآوری‌های اوست.
 • ساموئل کولت (۱۸۱۴-۱۸۶۲): سازندهٔ اسلحهٔ کولت.
 • سویچیرو هوندا (۱۹۰۶-۱۹۹۱): بنیان‌گذار شرکت معروف هوندا.
 • آیزاک سینگر (سینجر) (۱۸۱۱-۱۸۷۵): سازندهٔ نخستین چرخ خیاطی خانگی.
 • آلفرد برنارد نوبل: پایه‌گذار اندیشهٔ جایزهٔ نوبل.
 • رودولف دیزل: سازندهٔ موتورهای معروف دیزل که با گازوئیل کار می‌کنند.
 • ویلیس کریر: مخترع تهویه مطبوع
 • دونالد کرن:در زمینه مبدلهای حرارتی خدمات ارزنده‌ای بر جای نهاد و مولف کتاب heat exchanger design نیز می‌باشد.
 • می باخ ویلهلم(۱۸۴۶-۱۹۲۹):مهندس و طراح صنعتی، صاحب نشان میباخ، همکاری با دایملر در ساخت موتورهای احتراق داخلی و موتورهای چهار زمانه، دارنده دکترای افتخاری از دانشگاه اشتوتگارت، عضو افتخاری انجمن مهندسین آلمان.
 • نیکلاس اتو(۱۸۳۲-۱۸۹۱):مهندس ومخترع اولین موتور احتراق داخلی با بازدهی مطلوب، تعمیم دهنده مفهوم چهار زمانه به موتورهای احتراق داخلی.v


تاریخ : جمعه 23 بهمن‌ماه سال 1394 | 10:01 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)
تاریخ : سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1394 | 12:39 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)
تاریخ : سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1394 | 12:37 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)
تاریخ : سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1394 | 12:36 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)

شما میدانید وقتی فرمان خودروی خود را می گردانید چرخهای خودروی شما نیز می گردد. ولی وسایل و جزییات بسیار جالبی میان فرمان و چرخ وجود دارد که باعث این امر می شود.

گردش خودرو

ممکن از شما شگفت زده بشوید اگر بدانید که زمانی شما ماشین خود را می گردانید, چرخ های شما به یک سمت جهت گیری نمی کنند. برای اینکه خودرو به نرمی بگردد هر چرخ باید از یک مسیر دایره ای متفاوت پیروی کند. زمانی که چرخ درون پیچ از دایره ای با شعاع کوچکتر پیروی می کند حقیقتا گردش سخت تری نسبت به چرخ بیرونی دارد. اگر شما برای هر چرخ یک خط عمود منصف رسم کنید این خطوط در نقطه ی مرکز گردش طلاقی می کنند. لذا شکل هندسه ای اهرم فرمان بگونه ای است که چرخ درونی بیش تر از چرخ بیرونی بگردد.
دو نوع سیستم فرمان رایج موجود دارد:

 • rack-and-pinion
 • recirculating ball

فرمان rack-and-pinion به سرعت به رایج ترین نوع فرمان در خودروها و کامیون ها مطرح شد. به راستی این نوع دارای مکانیزم ساده ی جالبی می باشد. فرمان های  Rack-and-pinion داری دو چرخدنده هستند, اولی rack  که داندانه هایی است که روی یک لوله ی فلزی ایجاد شده است, به هر انتهای لوله ی میله ای که میله ی قید  نام دارد متصل شده است.
دومین چرخدنده pinion می باشد که به شفت فرمان متصل است. زمانی که شما قربالک فرمان را می گردانید چرخدنده ی pinion نیز می گردد و دنده ها ی (rack) را حرکت می دهد. (دندانه های pinion و  rack با هم در گیر هستند). هر انتهای میله ی قید (tie rod) به بازوی فرمان بر روی محور متصل است.

چرخدنده های Rack-and-pinion  دو کار را انجام می دهند:

۱-  حرکت چرخشی قربالک فرمان را به حرکت خطی مورد نیاز برای گردش چرخ تبدیل می کند.
۲-  آسان کردن چرخاندن چرخ ها بخاطر کاهش چرخدنده.

در اغلب خودروها ۳ الی ۴ دور قربالک فرمان نیاز است تا چرخ را از حالت نهایت چپ به نهایت راست ببرد. ضریب فرمان ضریبی است که میزان گردش چرخ بازای گردش قربالک فرمان را معین می کند. بعنوان مثال اگر یک چرخش کانل فرمان ۳۶۰ درجه  باعث گردش ۲۰ درجه ایی چرخ شود, بنابراین ضریب فرمان برابر است با ۳۶۰ تقسیم بر ۲۰ یا به عبارت دیگر ۱۸:۱ است. ضریب بیشتر بدان معنی است که شما فرمان را برای جابجایی چرخ بیشتر بگردانید, هرچند تقلای کمتری بخاطر ضریب بالای فرمان برای چرخاندن نیاز است.

عموما  قایق ها و ماشین های اسپرت دارای ضریب فرمان کمتری نسبت به ماشین های بزرگ و کامیون ها هستند. ضریب کم فرمان عکس العمل سریعتری برای چرخش می دهد، شما ناچار نیستید قربالک فرمان را برای تغییر جهت چرخ زیاد بچرخانید که یک ویژگی خوشایند برای ماشین های اسپرت می باشد. این ماشین ها به اندازه ی کافی سبک هستند که حتی با ضرایب کم , تقلا برای چرخاندن چرخ بیش از اندازه نشود.  بعضی از ماشین ها دارای ضریب فرمان متغییر هستند.که از rack-and-pinion ایی استفاده می کنند که دارای تعداد دندانه های متفاوت در مرکز نسبت به کنار ها هستند.( معمولا تعداد دندانه ها (rack) در مرکز بیشتر از کناره ها است)این باعث می شود که ماشین در آغاز چرخش عکس العمل سریعتری داشته باشد و همچنین هر چه به حد چرخش چرخ نزدیک بشود فرمان نرم تر کار می کند و از تقلا برای چرخاندن کاسته می شود.

وقتی از فرمان های rack-and-pinion  در power steering استفاده می شود rack و لوله آن دارای تفاوت اندکی در طراحی هستند. بخشی از لوله ی rack شامل سیلندری است که یک پیستون در وسط آن قرار دارد و به لوله ی rack متصل است. دو مجرای عبور مایع هریک در یک سمت از پیستون قرار دارد. اعمال کردن مایع پرفشار به یک سمت از پیستون باعث به حرکت در آن می شود که در به حرکت در آوردن rack نیروی کمکی را فراهم می کند.

اینک به بررسی نوع دیگر فرمان می پردازی:

Recirculating ball steering

فرمان های  Recirculating ball امروزه در بسیاری از کامیون ها و suv ها مورد استفاده قرار می گیرد. اهرمی که در این نوع فرمان چرخ را می چرخاند کمی با فرمان rack-and-pinion  متفاوت است. فرمان Recirculating ball درای یک چرخدنده ی کرمی (worm gear) است. شما می توانید چرخدنده ها را در ۲ قست مختلف نمایش دهید. اولین قسمت بلوک فلزی است که دارای یک سوراخ پیچ دار ( رزوه دار) می باشد. این بلوک دارای دندانه هایی سوار شده بر روی قسمت خارجی خود است که با چرخدنده هایی که موجب حرکت شغال دست می شوند, درگیر است. قربالک فرمان به یک میله ی پیچ دار شبیه به پیچ متصل است که در سوراخ بلوک گیر کرده است. زمانی که قربالک می چرخد پیچ (میله پیچدار) را می چرخاند ولی بجای پیشروی پیچ در بلوک , طبق روال معمول پیچ, این پیچ ثابت نگاه داشته می شود بنابراین چرخش پیچ باعث حرکت بلوک می شود. سپس حرکت بلوک باعث حرکت شغال دست شده و حرکت شغال دست بعد از انتقال به چرخها موجب گردش چرخها می شود. بجای تماس مستقیم پیچ با دندانه های داخلی بلوک, همه ی شیارهای پیچ بوسیله ی بلبورینگ پرشده است که در میان چرخدنده می چرخد وقتی که چرخدنده به چرخش در بیاید.
در حقیقت به دو دلیل از بلبورینگ استفاده می شود:

 • کاهش اصطحکاک و ساییده شدن
 • کاهش لنگ زدن چرخدنده<

لنگ زدن زمانی که قربالک فرمان را می چرخانیم اتفاق می افتد. بدون توپ ها در چرخدنده ی فرمان, دندانه ها بعد از یک مدت تمایشان با یکدیگر بدلیل خوردگی از دست می دهند که باعث می شود قربالک فرمان هرز بگردد.
Power steering  در این نوع فرمان ها شبیه به power rack and pinion steering  کار می کند. با این تفاوت که نیروی کمکی به یکی از جهات بلوک اعمال می شود.
لنگ زدن زمانی که قربالک فرمان را می چرخانیم اتفاق می افتد. بدون توپ ها در چرخدنده ی فرمان, دندانه ها بعد از یک مدت تمایشان با یکدیگر بدلیل خوردگی از دست می دهند که باعث می شود قربالک فرمان هرز بگردد.

Power steering  در این نوع فرمان ها شبیه به power rack and pinion steering  کار می کند. با این تفاوت که نیروی کمکی به یکی از جهات بلوک اعمال می شود.
Power steeringکلا به معنی سیستم هایی است که تقلای راننده را برای کرداندن فرمان راحت تر می کند.که به دو نوع عمده تقسیم می شود:

 • هیدرولیکی
 • الکترونیکی

۲ قمست اساسی در فرمان های هیدرولیکی از نوع rack and pinion وجود دارد:

 • پمپ
 • شیر دوار  (rotary valve)

” />پمپ

نیروی هیدرولیکی مورد نیاز برای فرمان بوسیله پمپ توربینی گردنده فراهم می شود. این پمپ بوسیله ی تسمه با موتور گردانده می شود. پمپ شامل یک مجموعه توربین های جمع شونده که درون یک محفظه ی تخم مرغی شکل می گردد, است. زمانی که توربین می گردد, مایع هیدرولیکی کم فشار از مجرای بازگشت میگیرد و با اعمال نیرو با فشار بالا به مجرای خروج می فرستد. مقدار مایع جریان داده شده به سرعت موتور بستگی دارد. پمپ باید طوری طراحی شود که وقتی موتور زیر بار قرار ندارد بتواند جریان و فشار مناسب را تولید کند, وگرنه پمپ مقدار بسیار بیشتر از مورد نیاز را زمانی که موتور در سرعت های بالاتر می چرخد پمپاژ می کند. پمپ شامل یک شیر خلاص فشار است تا اطمینان حاصل کند که فشار بیش از حد بالا نیست،  بخصوص در سرعت های بالای موتور که مایع بیشتری پمپ می شود و فشار افزایش می یابد.

شیرهای دورانی

سیستم power steering باید زمانی به راننده کمک کند که او نیرویی به فرمان وارد کند ( مثل گرداندن فرمان). زمانی که راننده نیروی به فرمان وارد نمی کند ( مثل حرکت در یک مسیر مستقیم), سیستم هیچگونه کمک و دخالتی نمیکند. وسیله ایی که نیروی وارده به فرمان را حس می کند شیر دورانی یا rotary valve نامیده می شود. قسمت اصلی شیر دورانی , میله ی توریسون است.torsion bar میله ی باریک فلزی است که با اعمال گشتاور می چرخد. میله از بالا به شفت فرمان متصل است و از پایین به pinion و یا worm gear  که چرخ را می گرداند, همچنین مقدار گشتاور torsion bar با گشتاوری که راننده برای چرخاندن چرخ استفاده می کند برابر است. هرچه راننده گشتاور بیشتری برای چرخاندن چرخ اعمال کند میله بیشتر می گردد. شفت ورودی فرمان بخشی از شیر ماسوره ای (spool valve) داخلی را ایجاد می کند. این همچنین به انتهای بالای torsion bar متصل شده است. پایین torsion bar به بخش خارجی شیر ماسوره ای متصل شده است. همچنین torsion bar چرخدنده ی خروجی فرمان را می گرداند, که به هریک از چرخدنده های pinion و یا worm gear  وابسته به نوع فرمان ،متصل است.
زمانی torsion bar بگردد بخش داخلی spool valve که به بخش خارجی وابسته است را می گرداند. از آنجایی که بخش داخلی spool valve به شفت فرمان متصل است  و سپس به قربالک فرمان, مقدار گردش بین بخش خارجی و داخلی spool valve به میزان گشتاوری که راننده به قربالک فرمان وارد میکند بستگی دارد.vتاریخ : سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1394 | 12:33 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)

Visual Nastran  یکی ازنرم افزارهای تحلیلی مهندسی مکانیک می باشد که توسط شرکت  MSCتهیه شده است و امکان شبیه سازی مکانیزم ها و انجام تستهای دینامیکی ،تحلیل تنش وکرنش بر اساس معیار (Von-Mises تحلیلهای حرارتی درفضای آن فراهم شده است ،درواقع این نرم افزارنسخه تکامل یافته نرم افزارمعروف Working Model می باشدکه پس ازرفع محدودیتهائی که کاربران  Working Model با آن دست به گریبان بودند و همچنین افزودن چندقابلیت ویژه ( علاوه برتحلیل دینامیکی) بعنوان یک نرم افزار تحلیلی کامل درمیان نرم افزارهای مشابه خود نمائی می کندبرخی ازقابلیتهای این نرم افزار به شرح ذیل می باشد:
  امکان اعمال شرایط طبیعی درموارد خاص شرایط آزمایشگاهی) برروی مدل تحلیلی مانند :اعمال شتاب جاذبه ، تعریف مقادیری برای ضریب اصطکاک و ضریب جهندگی و...

 امکان بررسی برخورد فیزیکی مدلهای تحلیلی

 • قابلیت مدلسازی وتحلیل مکانیزمهای شامل نوارنقاله ، چرخدنده ، تسمه و قرقره
 • امکان انتقال مدلهای طراحی شده درمحیط نرم افزارهایی همچون :SolidEdge ، pro/Engineer،  MechanicalDesktop، SolidWorks ،به فضای کاری این نرم افزاربصورت مستقیم وبدون نیازبه تبدیل فرمتها توسط کاربر
 • قابلیت عملکرد قیدها بر حسب نیاز کاربر
 • امکان تحلیل تنش (Stress Analysis)
 • بررسی پدیده کمانش (Buckling)
 • امکان اعمال انواع بار های استاتیکی و دینامیکی
 • امکان بررسی مدل تحلیلی از دیدگاه ارتعاشات
 • قابلیت انجام تحلیل حرارتی
 • امکان ارتباط با نرم افزارهای Matlab,Excle  

موارد کاربرد MSC Visual Nastran:

 قابل استفاده برای اساتید و دانشجویان فنی و مهندسی مکانیک , مهندسی رباتیک , مهندسی پزشکی عمران , قالب سازی , ساخت و تولید و ...

 همچنین برای اسا تید و دانشجویان علوم پایه از قبیل فیزیک و ریاضی در دروس فیزیک عمومی 1 , توابع ریاضی , حرکت اجسام  نیروی اصطکاک , برخورداجسام و ... می تواند کاربرد داشته باشد.

تعیین برخی از خصوصیات مواد درNastran MSC Visual:

برای یک حجم سه بعدی می توان خصوصیات زیر را با انتخاب ماده مورد نظر بوسیله نرم افزار و  برای یک جسم دلخواه و فرضی تعیین کرد:

 ضریب فنریت برای اجسام

 ضریب حرارتی مواد

 ضریب اصطکاک برای اجسام

 ضریب مقاومتی مانند مدول یانگ و ....

 تعیین وزن و چگالی مواد و اجسام

 تعیین و تغییر مرکز جرم اجسام

 تعیین سرعت خطی وزاویه ای

 آنالیز و تحلیل تنش احجام

 اعمال نیرو , گشتاور , تکیه گاه و... برای تحلیل تنش مقاومتی اجسام

 

کاربرد نرم افزار در صنعت:

   این نرم افزار در صنایع مختلف بعنوان یک  سیمولاتور یا شبیه ساز بسیار قوی بکار میرود در زیر به چند مورد از کاربرد این نرم افزار در صنعت اشاره شده است :

 در مهندسی هوا- فضا : در پرتاب یک موشک به یک هدف مشخص لازم است که سه پارامتر زاویه اولیه موشک , سرعت اولیه و وزن آن مورد توجه قرار گیرد که با تغییر هر یک از موارد فوق و شبیه سازی آن در نرم افزار می توان مدل , زاویه وسرعت مورد نظر را تعیین کرد و این امر موجب صرف جویی در ساخت و تست این موشک می شود.

 شبیه سازی خطوط تو لید مورد استفاده در صنایع مختلف تولیدی وقطعات قبل از تولید و یا تغییر ویژگی های خطوط تولید و قطعات و  مشاهده تغییرات ایجاد شده در آن بوسیله این نرم افزار که این امر موجب کاهش چشمگیر هزینه های تولید می شود .

  ساخت چرخدنده های درگیر : در صنعت ساخت و تست چند چرخ دنده درگیر مشکل میباشد که آیا این چرخدنده ها نسبت به هم میتوا نند کار کنند یا گیرپاژ میشود و ...

   برخی دیگر از  شبیه سازی های معمول این نرم افزار در زیر ارائه شده است:

شبیه سازی حرکت یک بیل مکانیکی

شبیه سازی  مدل یک پیستون

شبیه سازی مدل چرخد نده خورشیدی

 

مهندسی رباتیک و قید گذاری:

در مهندسی رباتیک قید گذاری و شناخت قیدها و درجات آزادی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این نرم افزار با قیدهای مختلفی که دارد از جمله قیدهای ثابت , محوری,  دورانی , فنری و ... میتواند کمک شایانی در طراحی و ساخت مکانیزم ها و ربات ها داشته باشد . 

در پایان هر عملیات شبیه سازی  می توان اطلاعات حاصل از شبیه سازی را بصورت نمودار و یا بصورت عددی مشاهده کرد . 

                  

vتاریخ : سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1394 | 12:32 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)

CVT چیست و چگونه کار می کند؟

 

بعضی ها معتقدند نمی توان به یک سگ پیر حرکات جدید یاد داد،اما انتقال قدرت پیوسته ( CVT) که لئوناردو داوینچی ٥٠٠ سال پیش اندیشه اش را در سر داشت و در حال حاضر جای انتقال قدرت اتوماتیک را در بعضی خودروها گرفته،یک سگ پیر است که قطعا چیز جدیدی یادگرفته است !

در واقع از اولین CVT که در١٨٨٦ ثبت شده تاکنون تکنولوژی آن بهبود پیدا کرده است،امروزه چندین کارخانه خودروسازی از جمله جنرال موتورز،آیودی،هوندا و نیسان در حال طراحی CVT های خود هستند.

 

Nissan HR15DE engine with Xtronic CVT

 

اگر مطلب پیرامون ساختار و طرزکار انتقال قدرت اتوماتیک خوانده باشید،می دانید که وظیفه ی انتقال قدرت، تغییر دادن نسبت سرعت چرخ و موتور است،به عبارت دیگر،بدون یک جعبه دنده خودرو فقط یک دنده خواهد داشت،دنده ای که به اتوموبیل اجازه دهد با سرعت مناسب حرکت کند.

یک لحظه تصور کنید در حال رانندگی با اتوموبیلی هستید که فقط دنده یک یا دنده سه دارد،در حالت اول خودرو با شتاب خوبی از حالت سکون حرکت می کند و می تواند از یک تپه با شیب تند بالا رود اما بیشترین سرعت آن به چند مایل در ساعت محدود می شود، از طرف دیگردرحالت دوم خودرو با سرعت ٨٠ مایل بر ساعت در یک بزرگراه به سمت پایین حرکت خواهد کرد اما تقریبا شتابی هنگام شروع حرکت نخواهد داشت و نمی تواند از تپه بالا رود.

جعبه دنده از تعدادی چرخ دنده استفاده می کند تا با تغییر شرایط رانندگی استفاده ی مناسبی از گشتاور موتور شود،دنده ها می توانند به طور دستی و یا اتوماتیک تغییر کند.

 

Mercedes-Benz CLK automatic transmission

 

در جعبه دنده های اتوماتیک قدیمی،چرخ دنده ها وظیفه انتقال و تغییر گشتاور و حرکت دایره ای را به عهده دارند،ترکیبی از چرخ دنده های سیاره ای تمام نسبت های دنده ای که لازم است را به وجود می آورند.معمولا ٤ دنده جلو و یک دنده معکوس،وقتی با این نوع جعبه دنده، دنده عوض می شود راننده ضربه ای را احساس می کند


اصول CVT

بر خلاف سیستم انتقال قدرت اتوماتیک،در سیستم انتقال قدرت با قابلیت تغییر پیوسته،جعبه دنده ای با تعداد مشخص چرخ دنده وجود ندارد یعنی در CVT چرخ دنده های دندانه دار درگیر با هم وجود ندارند رایج ترین نوع CVT بر اساس سیستم پولی کار می کندکه اجازه ی بینهایت تغییر بین بالاترین و پایین ترین دنده بدون گسستگی را می دهد.

 

Ford Freestyle Duratec engine with CVT

 

اگر از اینکه چرا درباره ی CVT هم از واژه دنده استفاده می شود تعجب می کنید به خاطر بیاورید که منظور از دنده نسبت سرعت موتور به سرعت محور چرخ هاست،اگرچه CVT این نسبت را بدون استفاده از چرخ دنده های سیاره ای انجام می دهد اما باز هم از واژه دنده برای CVT استفاده می شود


CVT هایی بر اساس پولی

به جعبه دنده اتوماتیک توجه کنید،در آن دنیایی از چرخ دنده ها،ترمز ها، کلاچ ها و دستگاه های کنترل را خواهید دید در مقابل CVT به سادگی قالب مطالع است،بیشتر CVT ها فقط سه جزء اساسی دارند:

 ● یک تسمه محکم فلزی یا لاستیکی

 ● یک پولی متغییر محرک (ورودی)

 ● یک پولی خروجی

 

بعلاوه CVT ها انواع مختلفی از ریزپردازنده ها و حسگر ها را دارا می باشند اما سه جزءی که در بالا توضیح داده شده اند اجزای اصلی اند که به این سیستم اجازه ی کار می دهند.

 

پولی های با شعاع متغیر قلب CVT هستند،هر پولی از دو مخروط با زاویه راس ٢٠ درجه که رودر روی یکدیگر قرار دارند تشکیل شده است، تسمه ای در شیار بین دو مخروط قرار دارد،در صورت لاستیکی بودن تسمه ها از تسمه های V  شکل استفاده می شود،تسمه های V  شکل از آنجا نام خود را می گیرند که سطح مقطع V شکل دارند که اصطکاک تسمه با پولی را افزایش می دهد.

 

 

وقتی دو مخروط از هم فاصله بگیرند،یعنی ضخامت پولی بیشتر شود،تسمه در شکاف پایین تر می رود و شعاع تسمه ی حلقه شده دور پولی  کاهش می یابد و وقتی دو مخروط به هم نزدیک می شوند ،یعنی ضخامت پولی کاهش می یابد،تسمه در شکاف بالا تر رفته و شعاع تسمه ی حلقه شده دور پولی افزایش می یابد CVT می تواند از فشار هیدرولیکی یا نیروی گریز از مرکز و یا کشش فنر به منظور تولید نیروی مورد نیاز برای تنظیم دو نیمه ی پولی استفاده کند.

پولی ها با قطر متغیر همیشه به صورت دوتایی به کار می روند یکی از پولی ها که به عنوان پولی محرک شناخته می شود،به میل لنگ موتور متصل است،پولی محرک ، پولی ورودی هم نامیده می شود زیرا جایی است که انرژی موتور وارد سیستم انتقال قدرت می شود،پولی دوم پولی گردنده نامیده می شود زیرا پولی اول آن را می چرخاند،به عنوان  پولی خروجی،پولی گردنده انرژی را به محور چرخها منتقل می کند .

 

Metal belt design

 

وقتی یک پولی ضخامت خود را افزایش می دهد،دومی از ضخامت خود می کاهد تا تسمه کشیده باقی بماند.

زمانی که دو پولی ضخامت خود را نسبت به یکدیگر تغییر می دهند،بینهایت نسبت دنده مختلف بوجود می آید،از کم به زیاد،شامل همه نسبت های مابین، برای مثال وقتی شعاع تسمه در پولی محرک کم و در پولی خروجی زیاد باشد،سرعت دوران پولی خروجی کاهش می یابد که دنده پایین تری را ایجاد می کند و وقتی شعاع تسمه در پولی محرک زیاد و در پولی خروجی کم باشد،سرعت دوران پولی خروجی افزایش می یابد و دنده بالا تری را ایجاد می کند،بنابراین در تئوری یک CVT بینهایت دنده را شامل می شود و می تواند در هر زمانی و با هر دور موتوری کار کند.

طبیعت ساده و بدون گسستگی CVT ها آنها را به یک سیستم انتقال قدرت ایده آل برای تمام ماشین ها و وسایل،نه فقط خودرو ها،تبدیل کرده است،CVT ها سالهای زیادی در ابزار های قدرتی و مته ها بکار می رفتند،همچنین از آنها در وسایل نقلیه مختلفی اعم از تراکتور ها و ماشین های برف رو و اسکوتر های موتوری استفاده می شود،در تمام این کاربرد ها این در نوع سیستم انتقال قدرت از تسمه هایی با لاستیک فشرده استفاده می شود که می تواند کشیده شده یا سر بخورد و در نتیجه باعث هدر رفتن انرژی و کاهش کارایی شود.

اختراع ماده های جدید CVT ها را مطمئن تر و کارآمد تر از قبل می سازد،یکی از مهمترین پیشرفت ها طراحی و توسعه ی تسمه های فلزی برای متصل کردن دو پولی بوده است، این تسمه های انعطاف پذیر از چندین ، عموما ٩ یا ١٢، نوار نازک فولادی که تکه های فلزی پاپیونی شکل بسیار مقاوم را کنار هم نگه می دارد ساخته شده است.

تسمه های فلزی سر نمی خورند و بسیار با دوام اند که به CVT اجازه ی انتقال گشتاور بیشتری را می دهند،در ضمن آرام تر از تسمه های لاستیکی هستند.


انواع دیگر  CVT

CVT ی چنبری:

نوع دیگری از CVT است که در آن تسمه و پولی ها با دیسک ها و غلطک ها جایگزین شده است.

 

 

اگر چه چنین سیستمی خیلی متفاوت به نظر می رسد همه اجزای آن قابل مقایسه با تسمه و پولی است و نتیجه ی یکسانی می دهد.طرز کار آن اینجا آمده است:

●  یک دیسک به موتور متصل است که معادل پولی محرک است

● دیسک دیگری به میل گاردان متصل است که معادل پولی مقاوم است

● غلطک ها و یا چرخ ها بین دو دیسک واقع شده اند و مانند تسمه نیرو را از یک دیسک به دیگری منتقل می کنند.

 

 چرخ ها می توانند در دو جهت بچرخند.حول محور افقی می چرخند و به سمت بالا و پایین حرکت می کنند که این به چرخ ها اجازه می دهد در وضعیت های مختلف با دیسک در تماس باقی بماند.وقتی چرخ ها با دیسک محرک در نزدیکی مرکز در تماس باشند با دیسک مقاوم در نزدیکی لبه آن در تماس هستند که این باعث کاهش سرعت و افزایش گشتاور می شود(مانند دنده ی سنگین) وقتی چرخ ها با دیسک محرک در لبه ی آن تماس داشته باشند باید با دیسک مقاوم نزدیک مرکز در تماس باشند که باعث افزایش سرعت و کاهش گشتاور می شود(مانند دنده سبک) بدین ترتیب حرکت ساده ی چرخ ها نسبت دنده را بصورت لحظه ای و ملایم تغییر می دهد.


CVT های هیدرواستاتیکی:

هر دو نوع CVT ی  پولی- تسمه ای و چنبری از CVTهای اصطکاکی هستند که با تغییردادن شعاع تماس بین دو بخش چرخنده کار می کنند.نوع دیگری از CVT ها وجود دارد که به عنوان CVT ی هیدرواستاتیکی شناخته شده است.در آن از پمپ های جا به جایی متغیر استفاده شده تا جریان مایع ورودی به موتور هیدرواستاتیکی را تغییر دهد.در این نوع انتقال قدرت،حرکت چرخشی موتور یک پمپ هیدرواستاتیکی را در طرف محرک به کار می اندازد.پمپ حرکت چرخشی را به جریان سیال تبدیل می کند آنگاه با یک موتور هیدرواستاتیکی که در طرف مقاوم قرار دارد،جریان سیال دوباره به حرکت چرخشی تبدیل می شود.

 

 

اغلب انتقال قدرت هیدرواستاتیکی با یک دسته دنده ی سیاره ای و کلاچ ها ترکیب می شود تا یک سیستم دوگانه به نام انتقال قدرت هیدرومکانیکی را تشکیل دهد.انتقال قدرت هیدرومکانیکی نیرو را با سه روش به چرخ ها منتقل می کند.در سرعت های پایین به صورت هیدرولیکی و در سرعت های بالا به صورت مکانیکی نیرو را منتقل می کند و بین این دو حد،از هر دو روش برای انتقال استفاده می کند.انتقال قدرت هیدرومکانیکی برای کارهای سنگین مناسب است و به همین علت معمولا در تراکتورهای کشاورزی و وسایل نقلیه ای که روی هر سطحی حرکت می کنند به کار می رود.vتاریخ : سه‌شنبه 8 دی‌ماه سال 1394 | 12:31 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)

دانلود

رمز فایل: imechanic.irتاریخ : چهارشنبه 25 آذر‌ماه سال 1394 | 11:25 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)

در این لینک دو تا جزوه فارسی درس ترمودینامیک پیشرفته برای دانلود قرار دادم که اولیش جزوه عالی دکتر احمدی که به صورت کامل قرار داده نشده و دومی جزوه بی نقص و بسیار عالی دکتر وفاجو که خیلی زیبا و به فرم یک کتاب عالی نوشته شدهر

دانلود وفاجو

دانلود احمدی

پسورد: www.mech-88.blogfacomتاریخ : چهارشنبه 25 آذر‌ماه سال 1394 | 11:22 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)

MW motorrad concept roadster envisions

 the future of boxer engines

موتورسیکلت عضلانی و تهاجمی رودستر کانسپت که در گردهمایی Concorso D'Eleganza 2014 رونمایی شد‌ُ دستاورد جدید کمپانی بی.ام.و است که از طراحی جذابی سود می‌جوید.

BMW motorrad concept roadster envisions future of boxer engines

 

کانسپت بی.ام.و رودستر ،دستاورد جدید کمپانی بی.ام.و است؛ یک موتورسیکلت عضلانی و با ابهت که در گردهمایی Concorso D'Eleganza 2014 رونمایی شد. شرکت در این جشنواره که سالانه در منطقه ای بسیار ثروتمند قرار برگزار می شود، شانس بسیار بزرگی برای خودروسازان به حساب می آید. یکی از نکات مثبت این مراسم امکان جذب سرمایه برای ساخت مدل‌های کانسپت است.

BMW motorrad concept roadster envisions future of boxer engines

موتورسیکلت فوق مدرن بی.ام.و مجهز به موتور دو سیلندر ۲.۱ لیتری است که قدرت آن در دور موتور ۷۷۵۰ دور بر دقیقه ۱۲۳ اسب بخار و گشتاور آن در دور موتور ۶۵۰۰ دور بر دقیقه حدود ۱۲۵ نیوتن‌متر است. نیروی تولیدی به چرخ های عقب منتقل می شود و برای انتقال نیرو به‌جای زنجیر از گاردان (میل گردان) استفاده شده که صدای کمتر و قابلیت اطمینان بیشتری دارد.

طراحی کانسپت رودستر کاملا تهاجمی است. در این امر طراحی چراغ ال.ای.دی جلو تاثیر بسزایی داشته است. باک سوخت آلومینیومی در مقابل رنگ تیره بدنه، روکش طلایی فرمان ، زین تک نفره روکش شده با آلکانترا و پوشش آیرودینامیکی در دو طرف رادیاتور از جنس آلومینیوم از ویژگی های این مدل است.

ترمزهای برمبوی نیرومند وظیفه توقف را در رودستر کانسپت بر عهده دارند. بازوی نگه دارنده چرخ عقب متصل به شاسی لوله‌ای و یک طرفه است و دوشاخه معمولی جلو نیز معکوس نصب شده است.رتاریخ : چهارشنبه 25 آذر‌ماه سال 1394 | 10:47 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)

هندبوک فرآیند های جوشکاری

در صنایع امروزی، روش های جوشکاری جدید و نسبتا جدید مانند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW)، جوشکاری لیزر (LBW) و جوشکاری مقاومتی نقطه ای (RSW) بطور فزاینده ای جای روش های جوشکاری قدیمی و سنتی را گرفته اند.در این پست هندبوک انواع فرآیند های جوشکاری در اختیار عزیزان قرار داده شده است

برای دانلود اینجا را کلیک کنید

 رتاریخ : چهارشنبه 25 آذر‌ماه سال 1394 | 10:43 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)

تعریف مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک: شاخه‌ای از مهندسی است که با طراحی، ساخت و راه‌اندازی دستگاه‌ها و ماشین‌ها سروکار دارد. همچنین این رشته در ارتباط نزدیک با ماشینهایی است که کارهای متنوع بسیار و یا تبدیل انرژی‌های مختلف نظیر انرژی خورشید، انرژی هسته‌ای و انرژی شیمیایی را به انرژی حرکتی انجام می‌دهند. مهندسی مکانیک نقش بسزایی در بالا بردن امنیت زندگی، بهبود کیفیت کلی زندگی، و نیز ایجاد شور و نشاط اقتصادی ایفا می‌کند. مهندسی مکانیک در نقش زمینه‌ای برای سایر علوم فیزیکی می‌باشد. به جرات می‌توان گفت که مهندسی مکانیک گسترده‌ترین رشتهٔ مهندسی از نظر دامنهٔ فعالیت‌ها و کاربردها است.

مهندسان مکانیک، اصول اساسی نیرو، انرژی، حرکت و گرما را به کار برده و با دانش تخصصی خود، سیستم‌های مکانیکی و دستگاه‌ها و فرآیندهای گرمایی را طراحی کرده و می‌سازند. مهندسان مکانیک، گسترهٔ وسیعی از دستگاه‌ها، فرآورده‌ها و فرآیندها را تولید می‌کنند؛ به عنوان نمونه:
موتورها و سیستم‌های کنترل خودرو و هواپیما، نیروگاه‌های الکتریکی، دستگاه‌های پزشکی، اجزا و قطعه‌های گوناگون از موتورهای با ابعاد میکروسکوپی گرفته تا
چرخ‌دنده‌های غول‌آسا، فناوری لیزر، طراحی و ساخت به کمک رایانه، ماشینی کردن یا خودکارسازی (اتوماسیون) و روباتیک، انواع گوناگونی از فرآورده‌های مصرفی از دستگاه‌های تهویهٔ مطبوع گرفته تا رایانه‌های شخصی و تجهیزات ورزشی، ماشین‌ها و دستگاه‌هایی که هر یک از فرآورده‌های بالا را به صورت انبوه تولید می‌کنند.

می‌توان گفت تقریباً همهٔ جنبه‌های زندگی، در ارتباط با مهندسی مکانیک هستند. هر چیزی که حرکت کند یا انرژی مصرف نماید، احتمالاً یک مهندس مکانیک در طراحی یا ساخت آن نقش داشته استرتاریخ : چهارشنبه 25 آذر‌ماه سال 1394 | 10:43 | چاپ | نویسنده: محمد | نظرات (0)
1 2 3 4 5 ... 60 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: وبلاگ مهندسی مکانیک:.
طراح قالب